×

Team- en organisatieontwikkeling

Organisaties en teams zijn continu in beweging, passen zich voortdurend aan bij nieuwe wendingen. Soms gaat verandering vanzelf, soms helpt het om bepaalde veranderingsprocessen extern te laten begeleiden. Wij geven die begeleiding graag co-creatief mee vorm.

Procesbegeleiding bij organisatie-ontwikkeling

Bij vragen rond organisatie-ontwikkeling begeleiden we verschillende stappen in het proces om te komen tot een gedeeld en gedragen antwoord op een bepaalde vraag. 

We willen werken aan een gedragen missie, visie en strategie.

We willen onze overlegstructuren evalueren en bijsturen.

We willen kijken naar de rol van onze stuurgroep in de vernieuwde organisatie.

We willen een brainstorm organiseren voor onze leden.

We willen terugkijken op leassons learned en dit meenemen in onze nieuwe changemanagement aanpak.

...   

Onze rol is deze van facilitator en katalysator, we stimuleren dat de betrokkenen de dialoog aangaan en samen keuzes maken. We leiden dit proces in goede banen door oog te hebben voor zowel de kwaliteit van overleg als de kwaliteit van besluitvorming, en zetten participatieve methodieken in om dit op een aangename, dynamische en innovatieve manier te doen.


Talentontwikkelingstrajecten

Hoe talent in kaart brengen en meer inzetbaar maken in organisaties, hoe via een talentbenadering organisaties 'future proof' maken? We begeleiden trajecten die afgestemd zijn op uw organisatie: we denken mee voorbij de hype !

We verzorgden reeds diverse trajecten waarin de talent benadering centraal staat, met volgende ingrediënten: 

Leren werken vanuit dynamische rollen naast vaste functies.

Jobcrafting als manier om medewerkers en leidinggevenden te laten reflecteren en waarderend uitwisselen over sterktes, energiegevers- en nemers.

Teamcrafting om complementariteit in talent in teams vorm te geven en het collectief belang af te stemmen op individuele drijfveren en behoeften.

Development labs om talent zichtbaar te maken, te expliciteren en er een ontwikkel of doorgroei traject aan te koppelen.

Coaching van teams  en leidinggevende om het waarderend en ontwikkelingsgericht omgaan met talent te stimuleren.

Bouwen aan teamwerk

We begeleiden teams die een stap willen zetten in het nog effectiever samenwerken als team. Dit doen we door eerst samen met diverse betrokkenen te kijken naar de huidige manier van samenwerken en de weg die hierin is afgelegd. We reiken een teamscan aan waarover een dialoog ontstaat. Zo ontstaat er een gedeeld aanvoelen van wat er goed zit, versterkt of behouden kan worden en wat er beter kan zijn.

Het team en leidinggevende formuleert samen de visie omtrent waar men naartoe wil en de hefbomen om hiertoe te komen.  We voorzien procesbegeleiding op maat, waarbij we faciliteren dat het team constructief met elkaar aan de slag gaat rond de gestelde uitdagingen, elkaar open feedback geeft en groeit in het vermogen om samen te werken.

We hanteren co-creatieve methodieken geïnspireerd door agile methodes, systemisch werken, large scale interventions, AI en solution focused werken.

Systemisch en waarderend begeleiden van verandering

We begeleiden team- of organisatie-ontwikkelingstrajecten in teams die door een veranderingsproces willen of moeten gaan, of waarbij verandering een constante is.   We bieden uw organisatie of team een 'systemisch' referentiekader om de verandering steeds in een bredere context te plaatsen. We zoeken samen naar  helpende en belemmerende patronen op meerdere lagen in de organisatie, met oog voor samenhang, circulariteit en diversiteit aan perspectieven. We ondersteunen uw teams om acties te formuleren vanuit een scherper aanvoelen rond de impact van bepaalde veranderingen op het geheel en omgekeerd.

We werken met het team 'als systeem' met oog voor verschil in beleving van transities, plek en ordening, patronen en elementen in de onderstroom, loyaliteiten en balans.

We werken tevens vanuit de 'waarderende benadering': we versterken de bestaande hulpbronnen om 'wendbaar' te leren 'surfen' in woelig water, ook als de kust veraf lijkt.